RM-Net (v nadaljnjem besedilu “ponudnik”) je svojim strankam (v nadaljnjem besedilu “naročnik”) dolžan priskrbeti razumljiva pravila o uporabi našega spletnega servisa. Naročniki ponudnikovih storitev se morajo strinjati s spodaj navedenimi pogoji oziroma členi. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb navedenih členov, brez predhodnega obvestila. Spremembe o pogojih poslovanja bodo objavljene na naši strani tako, da naročnikov o spremembi ne bomo posebej obveščali.

Pri spremembi določenih členov Pogojev poslovanja, bo sprememba razvidna z datumsko oznako izvedbe spremembe na koncu Pogojev poslovanja, ter z oznako člena, ki je bil spremenjen. Občasno posodobimo člene o pogojih poslovanja in ko to storimo, tudi ustrezno spremenimo datum zadnje spremembe. V primeru nadaljevanja uporabe naših storitev, se smatra, da v celoti razumete in se strinjate s spremembami.

1.Člen: Cenik

Objavljene cene na spletnih straneh https://rm-net.si so v EUR. Cene naših storitev so objavljene na naših spletnih straneh in se lahko spremenijo kadarkoli in brez vnaprejšnjega opozorila.

2. Člen: Plačilni pogoji

1. Za uporabo naših storitev je potrebno predplačilo za določeno obdobje uporabe naših storitev. Podatki za plačilo bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov. Naročene storitve bodo opravljene, ko prejmemo nakazilo oziroma potrdilo o uspešno izvedenem nakazilu.

Račun se bo glasil na lastnika uporabniškega računa, torej na podatke, ki jih vnesete ob naročilu in bo poslan na vaš elektronski naslov.

2. Pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja nastopijo z dnem, ko so naročniku posredovani podatki za uporabo naročenih storitev oziroma dostop do strežnika. Podatki bodo posredovani na naročnikov kontaktni elektronski naslov.

3. Naročnik bo svoje obveznosti iz naročniškega razmerja poravnal v roku označenem na predračunu in na pravilen sklic ponudnika. V primeru, da želite spremeniti plačilno obdobje, nam sporočite vsaj 10 dni pred iztekom zakupljenega obdobja preko uporabniškega vmesnika ali e-pošte.

4. Vsa vplačila so nepovračljiva, razen če se ponudnik odloči drugače.

5. Naročnik je dolžan v celoti poravnati vse obveznosti do ponudnika, nastale do dne prekinitve naročniškega razmerja. Le to mora biti pisno sporočeno na ponudnikov kontaktni elektronski naslov.

6. Pridržujemo si pravico, da v roku 7 dni po poteku zakupljenega obdobja storitev ukinemo, v kolikor ne prejmemo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev plačana, ter odstranimo celotno vsebino na strežniku. Ponovna aktivacija v primeru neplačila se zaračuna po trenutnem veljavnem ceniku.

7. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen in lastnosti (specifikacije) paketov. Spremembe nastopijo v veljavo v naslednjem obračunskem obdobju.

8. Obveznosti naročnika nastale iz dodatnih ponudnikovih storitev, se prištejejo obveznostim iz naročniškega paketa in se fakturirajo skupaj.

9. V primeru če pride do napačnega zneska, ima ponudnik pravico znesek popraviti in je dolžan o tem naročnika obvestiti. Naročnik v celoti razume in se strinja, da mora plačati popravljeni znesek.

3. Člen: Zloraba strežnika

4. Člen: Odgovornosti in dolžnosti

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor ne bo prenesel vsebine ali povezav na:

* vsebino, ki je nezakonita, nasilna, obrekljiva, opolzka, moralno vprašljiva, ali kakorkoli sporna,

* vsebino, ki vsebuje viruse ali sovražne računalniške programe, warez, itd.,

* vsebino, ki je namenjena kriminalnim dejanjem ali združbam, zaščitenim znamkam, patentom, avtorskim pravicam ali drugo intelektualno lastnino.

2. Naročnik je dolžan ponudnika obvestiti o vsebini na zakupljenem prostoru.

3. Ponudnik ima pravico pregledovanja naročnikove celotne vsebine na zakupljenem prostoru.

4. Naročniki, ki bodo odprli anonimni FTP dostop, so sami odgovorni tako za vsebino, kot za varnost strežnika.

5. Naročnik v celoti razume in se strinja, da v celoti odgovarja za vsebino na zakupljenem prostoru.

6. Naročnik v celoti razume in se strinja, da se mu onemogoči nadaljnja uporaba spletnega gostovanja, če prekorači zakupljeni prenos podatkov oziroma preseže zakupljeni strežniški prostor.

7. Naročnik v celoti razume in se strinja, da če bo uporabljal kakršnekoli skripte in programe, da jih bo redno posodabljal in skrbel za lastno in varnost celotnega strežnika.

8. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsakršno povzročeno škodo in posledične dodatne stroške v celoti poravna sam v roku 7 dni od nastanka.

9. Naročnik v celoti razume in se strinja, da če zahteva zamenjavo strežnika, da bo celotno vsebino v celoti in na lastne stroške prenesel na drugi strežnik ter si ponovno nastavil vse nastavitve vezane na račun spletnega gostovanja. Le-to bo opravil v roku 72 ur po aktivaciji računa za spletno gostovanje ter prejemu novih podatkov za uporabo storitev na drugem strežniku.

10. Naročnik v celoti razume in se strinja, da na zakupljen prostor na strežniku, ne bo prenesel in uporabljal več kot tri (3) trgovine ali drugih skript, katere prekomerno obremenjujejo strežnik.

11. Naročnik se obveže, in hkrati razume, da se vsa e-pošta poslana na njegov e-poštni naslov smatra kot prejeta v primeru, da e-poštni naslov ni bil ažuriran.

12. Naročnik se obveže, da bo skrbel za ažurnost kontaktnih podatkov in da bo redno spremljal primarni predal elektronske pošte, ki ga navedel pri naročilu.

13. Naročnik v celoti razume in se strinja, da vsa komunikacija med ponudnikom in naročnikom poteka izključno po elektronski obliki, če se ponudnik ne odloči drugače. Za kontaktni e-poštni naslov ponudnika se smatra: podpora@rm-net.si.

5. Člen: Trajanje storitev

1. Po izteku plačilnega obdobja se gostovanje avtomatsko podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor naročnik ne želi podaljšati gostovanja, mora ponudnika obvestiti vsaj 10 dni pred iztekom plačilnega obdobja. V nasprotnem primeru je dolžan poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.

6. Člen: Omejitev oziroma prekinitev naročniškega razmerja

1. Omejitev oz. prekinitev naročniškega razmerja nastane, če naročnik v dogovorjenem roku ni v celoti poravnal obveznosti do ponudnika. Ponudnik predhodno obvesti naročnika na kontaktni elektronski naslov, ki je vnesen v uporabniškem vmesniku.

2. Naročnik je ponudniku posredoval napačne oziroma zavajajoče informacije.

3. Naročnik v celoti ali deloma ne upošteva 1. člen, 2. člen, 3. člen in 4. člen.

4. Naročnik lahko gostovanje kadarkoli prekliče oziroma to stori najkasneje vsaj 7 dni pred potekom zakupljenega obdobja. Preostalega denarja ne vračamo, razen če se izjemoma tako odločimo.

7. Člen: Odškodnine in nadomestila

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnika storitev, njegovih strank ter zaposlenih ne bo terjal ali držal odgovornih za kakršnokoli škodo, ki bi nastala z uporabo ali nezmožnosti uporabe storitev ter za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v povezavi s storitvami ponudnika storitev.

2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da je uporaba ponudnikovih storitev na lastno odgovornost in da bo sam odgovoren za posledice uporabe ponudnikovih storitev.

8. Člen: Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

1. Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za:

* nemoteno delovanje strežnika/strežnikov,

* smotrno in pravočasno posodabljal programsko opremo,

* varnost podatkov,

* v najkrajšem možnem času odpravil nastale napake,

* obveščal naročnika o pomembnih posodobitvah.

2. Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika.

3. Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.

4. Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.

5. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:

* škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,

* škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,

* škodo ali odgovornost nastalo pri ne-prenosu ali napačnem prenosu podatkov,

* škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,

* škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,

* škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,

* škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

6. Ponudnik ne daje garancije, da bodo naše storitve:

* ustrezale naročnikovim zahtevam in potrebam,

* neprestano delovale 24/7 (24 ur na dan, 7 dni na teden).

* ponudnik storitev ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi jo uporabnik utrpel.

* ponudnik storitev ne bo odgovoren za izgubo podatkov, prekinitve v delovanju storitev ter kakršenkoli izpad ali izgubo podatkov, do katere je prišlo po krivdi tretje osebe, ponudnika storitev, njegovih strank ali zaposlenih. Ponudnik storitev si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe.

7. Ponudnik zagotavlja možnosti vklopa programske opreme, katera je pri paketih za spletno gostovanje označena kot “opcijsko” zgolj in samo na določenih strežnikih.

9. Člen: Kršitev pogojev poslovanja

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da si ponudnik pridržuje pravico do ustreznih ukrepov, ki bi bili nujni ob kršitvah zgoraj navedenih členov, npr. takojšnja omejitev oziroma (začasno) zaprtje naročnikovega uporabniškega računa dostopa do zakupljenega spletnega prostora in dostopa do nadzorne plošče, brez predhodnega opozorila in brez povračila denarja.

2. Naročnik se zavezuje, da bo varoval svoja gesla in ostale zaupne podatke, ki se nanašajo na njegov uporabniški račun ter ponudnika v primeru nepooblaščenega ali domnevnega posega v njegov uporabniški račun takoj obvestili, vključujoč krajo in izgubo podatkov, spremembo gesla ali ostale varnostne informacije.

10. Člen: Sprememba paketa gostovanja

1. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik zaračuna menjavo paketov spletnega gostovanja znotraj istega strežnika v vrednosti 5€. Samo na zahtevo naročnika.

2. Naročnik v celoti razume in se strinja, da ponudnik zaračuna prenos paketov (prenos gostovanja) iz strežnika na drug strežnik v vrednosti 10€. Samo na zahtevo naročnika.

11. Člen: Zasebnost in varnost podatkov

1. Varovanje podatkov

Osebni podatki uporabnikov portala rm-net.si so strogo varovani. Podjetje RM-Net je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zavezano k varovanju osebnih podatkov. Za potrebe poslovnega procesa.

Pri pošiljanju občutljivih podatkov po internetu jih zaščitimo z uporabo šifriranja, kot je protokol TLS (Transport Layer Security). Na zahtevo naročnika bodo izbrisani ali spremenjeni katerikoli osebni podatki, ki jih ima ponudnik v svoji bazi.

Ponudnik zaprosi za osebne podatke, vendar neomejeno pri:

* najemu oziroma zakupu gostovanja,

* najemu oziroma zakupu elektronskega naslova,

* preverjanju identitete naročnika, v primeru, zahteve naročnika za posredovanje njegovega gesla, uporabniškega imena ali drugega podatka,

* kadar vam bomo na vašo zahtevo posredovali vaše geslo, uporabniško ime ali drug podatek,

* odstranitvi vaših podatkov, na podlagi vaše zahteve.

Podjetje RM-Net ne hrani nobenih podatkov o kreditnih karticah svojih uporabnikov. Za točnost podatkov, katere vnesejo uporabniki ne odgovarjamo.

Podjetje RM-Net osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo predal tretjim osebam, razen v izjemnih primerih, kjer za podatke zaprosi sodišče ali drug uradni organ.

S programom za analizo obiska zbiramo določene podatke o strojni in programski opremi vašega računalnika. Med drugimi ti podatki lahko obsegajo IP naslov naročnika, operacijski sistem, vrsto brskalnika, ime domene, dostopni čas, število premikov po spletni predstavitvi in spletno mesto s katerega je naročnik prešel na RM Net. Te podatke ponudnik potrebuje za analizo obiskovalcev njegove spletne predstavitve in niso povezani z naročnikovimi osebnimi podatki.

Datum posodobitve: 1.4.2016